Accueil Musiques régionales Musique instrumentale nationale de Chine
Naissance et développement des instruments de musique chinois
>>
Division des instruments de musique chinois
>>
Résumé de la musique instrumentale nationale de Chine
>>
Catégories de la musique instrumentale nationale
>>
  Erhu Zhonghu Jinghu Gaohu
  BanhuMatouqin
Plus
  Di Suona Guanzi Xiao Sheng
  Le hulusi Le bawu Xun
Plus
  Le pipa Yangqin Sanxian Ruan
  Yueqin Dombra
Plus
  Dagu Le paigu Shougu Tonggu
  XiangjiaoguBo Yunluo Muyu
Plus
Sizhu yue : Jiangnan sizhu (Soie et bambou du Jiangnan)
Sizhu yue : Fujian nanyin (airs du Sud du Fujian)
Sizhu yue : musique du Guangdong
Chuida yue : Gong et tambour de Chaozhou
Sizhu yue : musique poétique à cordes de Chaozhou
Sizhu yue : Musique han du Guangdong
Sizhu yue : les Airs titrés de Er'rentai
Chuida yue : musique de tambours de Xi'an
Guchui yue : musique de guanzi du Hebei central
Sizhu yue : « Bantouqu » du Henan
Guchui yue : musique de tambours et d' instruments à vent du Shandong du Sud-Ouest
Guchui yue : Badatao (8 grandes séries de morceaux de musique) du Shanxi
Guchui yue : Musique de tambours et d'instruments à vent du Jilin
Chuida yue : « Shifan gu »
Plus
Sizhu yue
Xiansuo yue
Chuida yue
Luogu yue
Solo
Ensemble instrumental
Musique polyphonique
Musique orchestrale nationale
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688 (20050705)